top of page
Ultra Thin & Precision Diamond Disc

ใบเพชรที่มีความบางพิเศษ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง
ให้การตัดที่รวดเร็ว มีอายุการใช้งานสูง

สามารถใช้งานกับ ควอท แก้ว เซรามิค

bottom of page