top of page

ข้อมูลเพิ่มเติม

PCD / PCBN

PCD (Polycrystalline Diamond)

 • มีดกลึงเพชร สำหรับใช้กับเครื่องกลึง
  จะมีความแข็งและเหนียวกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ หรือเซรามิค

 • มีอายุการใช้งานที่มากกว่า ลดต้นทุน สามารถควบคุมผิวชิ้นงานและขนาด
  ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามีดกลึง
  HSS (High speed steel)

PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride)

 • CBN หรือเพชรสังเคราะห์

 • มีความแข็งรองลงมาจากเพชร แต่ PCBN สามารถทนความร้อนได้สูงกว่า
  (อุณหภูมิสูงกว่าถึง 1000 °C ขณะที่เพชรได้ถึง700 °C)

bottom of page